Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Rodinná firma, s.r.o.
023 51 Raková, č. 1631
Slovenská republika
IČO: 51 689 871
IČ DPH: SK2120753712

Registrace: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70008/L
Statutární orgán: Marek Stráňavský, +421 949866562, info@isokor.cz (dále jen jako „prodávající“)

 1. tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 ods. 1 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále také jako „kupující“) o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také jako „reklamace“) včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.
 2. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 3. Tento reklamační řád je v souladu s § 18 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném kupujícímu na internetové stránce elektronického obchodu isokor.cz.

Odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající je zodpovědný za vady zboží, které má prodané zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se na prodaném zboží vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je ve smyslu ustanovení § 620 Občanského zákoníku čtyřiadvacet (24) měsíců.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, zejména že v době převzetí zboží kupujícím:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, jinak, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,
  3. zboží odpovídá kvalitou nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Vyřizování reklamací se řídí platným Reklamačním řádem, který je zveřejněn na internetové stránce isokor.cz. Kupující stisknutím (zakliknutím) virtuálního políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil, v celém rozsahu s ním souhlasí a také potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zaúpeno kupujícím od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 6. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do momentu, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít. V případě výměny zboží začne běžet nová záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 7. Práva, která si kupující může uplatnit z odpovědnosti za vady zboží a platí pro ně záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnily v rámci záruční doby.
 8. Kupující bere na vědomí, že jsou-li spolu se zbožím poskytnuty i dary, není možné uplatnit si právo z vad na takovém daru. Pokud na daru spočívají vady a prodávající má o nich vědomost, je povinen kupujícího seznámit s těmito vadami.
 9. Kupující bere na vědomí, že u zboží prodávaného za sníženou cenu pro jeho vadu, na kterou prodávající kupujícího předem upozornil, nelze uplatnit práva z odpovědnosti za vadu zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží si kupující nemůže uplatnit ani v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, nebo pokud vadu zapříčinil sám kupující.
 10. Reklamovat lze pouze zboží, které kupující zakoupil od prodávajícího, a které je zároveň ve vlastnictví kupujícího.
 11. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

Postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží / postup při vyřizování reklamace

 1. Ve smyslu ustanovení § 18 ods. 2 Zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího tím, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na adresu Okružná 236, 023 04 Čadca a vyplní formulář pro uplatnění reklamace, který rovněž doručí prodávajícímu. Podobu formuláře stanoví prodávající a jeho vzor zveřejní na stránce internetového obchodu prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři pro uplatnění reklamace jednoznačně označit druh a rozsah závad.
 2. Kupující má právo se rozhodnout, které ze svých práv z odpovědnosti za vady podle ustanovení § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatní, a to odstranění vady, výměnu zboží nebo výměnu součásti zboží a odstoupení od smlouvy. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv uplatňuje určí prodávající způsob vyřízení reklamace podle ustanovení § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Proces vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 3. Z vad, v jejichž důsledku dochází k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, vzniká kupujícímu nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Podstatným porušením kupní smlouvy rozumíme takové porušení, o kterém strana porušující kupní smlouvu věděla již při uzavírání smlouvy nebo musela vědět, že druhá strana by kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. Vyskytla-li se odstranitelná vada opakovaně i po opravě (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady pozn.) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně pozn.), má kupující právo uplatnit nárok na slevu z kupní ceny , výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 5. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží, ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 6. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 7. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím některého z prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, není-li to možné, musí být potvrzení o uplatnění reklamace doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 8. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 9. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých musel s přihlédnutím k okolnostem při uzavírání smlouvy vědět.
 10. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
  1. nepředložením dokladu o zaplacení, v případě, že slouží jako záruční list, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
  2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
  3. uplynutím záruční doby zboží,
  4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí a chemickými vlivy přirozenému prostředí,
  6. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
  7. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, nebo
  8. poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm nebo jiným zásahem vyšší moci.
  9. Poškozením zboží nadměrným zatěžováním
 11. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.
 12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.


© Copyright - Isokor ČR